Stypendia w roku szkolnym 2022/2023

Uczniowie naszej szkoły mogą starać się o stypendia:

 1. Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza
 2. Prymus Pomorza i Kujaw
 3. Stypendium Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Osoby, które spełniają kryteria poniżej przedstawionych stypendium proszone są o  skontaktowanie się z p. Beatą Chęcińską-Kopeć, p. Małgorzatą Kościelecką.

Spotkanie zainteresowanych osób 14.09.2022 (środa) sala 05:

4 lekcja 4a,4b,4c

5 lekcja 4ag,4bg,4cg, 4eg

6 lekcja 4dg,3a,3b,3d, klasy pierwsze

7 lekcja 3c,2a,2b,2c,2d

Na spotkanie zainteresowane osoby przynoszą oryginał oraz kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego oraz oryginał oraz kserokopię dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia (zgodnie z kryteriami danego stypendium)

 

 1. Stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

 1. uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, w której będzie kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne;
 2. jest uczniem co najmniej klasy II szkoły zawodowej1;
 3. uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń na poziomie nie niższym niż:
  • w przypadku uczniów technikum, którzy w poprzednim roku nauki zostali laureatami bądź finalistami konkursów, turniejów lub olimpiad wymienionych w § 4: 4,00;
  • w przypadku pozostałych uczniów technikum: 5,33;
 4. uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć następujące załączniki:

 1. kserokopie zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach, turniejach lub olimpiadach;
 2. kserokopię świadectwa szkolnego za ostatni, ukończony rok szkolny;
 3. kserokopie certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach, kursach w zakresie przedmiotów zawodowych oraz stażach zawodowych;

Ubiegający się o stypendium zobowiązany jest do posiadania poczty elektronicznej, a także regularnego sprawdzania wiadomości przychodzących na tę pocztę. Ubiegający się o stypendium wyraża zgodę na komunikowanie się z nim za pośrednictwem tego środka przekazu.

Ubiegający się o stypendium wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych do celów promocji projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 O stypendium wnioskuje pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia.

Więcej informacji znajdziecie na stronie zawodowy prymus.kujawsko-pomorskie.pl

 

 

 1. Stypendium dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”

O stypendium może się ubiegać uczeń, który spełni łącznie niżej wymienione warunki:

 1. w obecnym roku szkolnym uczęszcza do liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;
 2. w poprzednim roku szkolnym otrzymał promocję do następnej klasy bądź otrzymał świadectwo ukończenia szkoły;
 3. uzyskał jedno z poniższych osiągnięć:
 • tytuł laureata lub finalisty olimpiad i wojewódzkich konkursów przedmiotowych i tematycznych
 1. uzyskał w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
 2. uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Przez przedmioty przyrodnicze rozumie się przedmioty, do których zalicza się: przyrodę, biologię, chemię, geografię, fizykę.

Na spotkanie proszę przygotować:

 1. oryginał i kserokopię zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach,
 2. oryginał i kserokopię świadectwa szkolnego za poprzedni rok szkolny.

Ubiegający się o stypendium zobowiązany jest do posiadania poczty elektronicznej, a także regularnego sprawdzania wiadomości przychodzących na tę pocztę. Ubiegający się o stypendium wyraża zgodę na komunikowanie się z nim za pośrednictwem tego środka przekazu.

Ubiegający się o stypendium wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych do celów promocji projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

O stypendium wnioskuje pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia.

Więcej informacji znajdziecie na stronie prymus.kujawsko-pomorskie.pl

 

 

 1. Stypendium Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zasady udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Stypendium ma charakter pomocy socjalnej dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, bądź uzyskujących osiągnięcia w innych dziedzinach i pozostających w trudnych warunkach materialnych. Średnia ocen ucznia minimum 4,5 lub inne szczególne osiągnięcia.

Celem stypendiów jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży. Preferencje w otrzymaniu stypendium mają uczniowie pochodzący z terenów wiejskich i miast, które nie są siedzibami powiatów.

Do wniosku o stypendium dołącza się następujące dokumenty:

 1. opinię właściwego ośrodka pomocy społecznej z opisem sytuacji materialnej rodziny i szacunkowym miesięcznym dochodem brutto na członka rodziny,
 2. opinię dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w przypadku uczniów klas drugich i wyższych,
 3. 3) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub samego ucznia jeżeli ukończył 18 lat, o pobieraniu lub nie pobieraniu stypendium z innych źródeł - potwierdzone przez dyrektora szkoły,
 4. 4) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub samego ucznia jeżeli ukończył 18 lat o rezygnacji z otrzymywanego dotychczas stypendium w przypadku przyznania stypendium przez Zarząd Województwa