Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie techników oraz zasadniczych szkół zawodowych. Stypendia przyznawane będą za osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych uzyskane w roku szkolnym 2018/2019.

Nabór zostanie zakończony 30 września 2019r.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/90,prymusi-zawodu-kujaw-i-pomorza

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

  1. w danym roku szkolnym uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły zawodowej znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  2. uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, w której będzie kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne
  3. uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych z wyłączeniem praktyk zawodowych) obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń na poziomie nie niższym niż:
  • w przypadku uczniów technikum, którzy w poprzednim roku nauki zostali laureatami bądź finalistami konkursów, turniejów lub olimpiad 4,00
  • w przypadku pozostałych uczniów technikum: 5,33
  1. uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym co najmniej dobra ocenę z zachowania

NA SPOTKANIE DNIA 11 WRZEŚNIA O GODZ. 9:15 sala 05 i proszę przynieść dokumenty:

  • świadectwo ukończenia klasy z poprzedniego roku
  • dyplomy potwierdzające osiągnięcia w konkursach i olimpiadach
  • certyfikaty uczestniczenia w projektach unijnych