XXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu
 Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce
im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego


Zapraszamy uczniów ZSEA do udziału w XXII Ogólnopolskim  Konkursie Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce, który jest organizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań ekonomią wśród uczniów szkół średnich.

Konkurs odbędzie się  6 grudnia 2019 r.


Laureaci konkursu będą mieli zapewniony wstęp na studia prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w ciągu trzech lat od roku uzyskania świadectwa dojrzałości (kierunki: ekonomia, matematyka i ekonomia, finanse i rachunkowość, komunikacja i psychologia w biznesie, zarządzanie, management – studia anglojęzyczne).

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o zgłoszenie do pani Anny Nowakowskiej - Szwajca do dnia 28.11.2019 r. Literatura zalecana Uczestnikom Konkursu
Pozycje książkowe:
− Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2015.
− Bochenek M., Historia rozwoju ekonomii, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016 (tomy 1-6).
− Bochenek M., Szkice o ekonomii i ekonomistach, MADO, Toruń 2004.
− Borkowska B., Klimczak B., Mikroekonomia. Ćwiczenia, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015 (lub wydania wcześniejsze).
− Czarny B., Wstęp do ekonomii, PWE, Warszawa 2006.
− Milewski R. (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012 (lub wydania wcześniejsze).
− Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011 (lub wydania wcześniejsze).
− Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011 (lub wydania wcześniejsze).
− Musiałkiewicz J., Elementy prawa, Wyd. Ekonomik, Warszawa 2015 (lub wydania wcześniejsze).
− Musiałkiewicz J., Zarys przedsiębiorczości, Wyd. Ekonomik, Warszawa 2015 (lub wydania wcześniejsze).

Czasopisma i prasa o profilu ekonomicznym:
Harvard Business Review Polska
Ekonomista
Gospodarka Narodowa
Przegląd Organizacji
Organizacja i Kierowanie
Forbes
Marketing i Rynek
Businessman.pl
Puls Biznesu
Rzeczpospolita
Akty prawne
Konstytucja RP
Kodeks spółek handlowych
Kodeks pracy
Kodeks cywilny
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa budżetowa na 2018 r. (projekt na 2019 r.)
Ustawa o samorządzie gminnym
Ustawa o samorządzie powiatowym
Ustawa o samorządzie województwa


Źródła internetowe:
Portal Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego: www.nbportal.pl,
Narodowy Bank Polski: www.nbp.pl,
Główny Urząd Statystyczny: www.stat.gov.pl,
Eurostat: www.ec.europa.eu/eurostat,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl,
Ministerstwo Rozwoju: www.mr.gov.pl.


Inne
EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu,
Strategia Rozwoju Kraju 2020,
Roczniki Statystyczne GUS.