XV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady

Wiedzy o Unii Europejskiej

„Gwiezdny Krąg”

Zapraszamy uczniów ZSEA do udziału w XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

Olimpiada skierowana jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych w całym kraju, a jej celem jest popularyzacja wiedzy o systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, jej wartościach, a także historii integracji europejskiej.

Zapraszamy uczniów ZSEA do udziału XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawie.

Organizatorem Olimpiady jest II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce.

Celem Olimpiady jest szerzenie wśród uczniów wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa, w tym - konstytucyjnego, zasad i procedur demokratycznych, Unii Europejskiej, Praw Człowieka.

Podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie postaw praworządności i szacunku dla prawa, propagowanie kultury prawnej, poszerzenie wiedzy prawniczej i obywatelskiej.

Zakres merytoryczny Olimpiady: