KALENDARIUM MATURZYSTY 2022/2023

Termin

Zadanie

do 30 września 2022r.

Termin wypełniania wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz przekazania za pośrednictwem pedagoga dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego (orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). 

listopad/styczeń/marzec

Próbne egzaminy maturalne. Obowiązkowo dla wszystkich uczniów klas czwartych po gimnazjum.

do 07 lutego 2023r.

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych oraz brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu.

 do 20 kwietnia 2023r.

Termin przekazania Dyrektorowi Szkoły zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej stwierdzającego uprawnienia do zwolnienia z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

do 20 kwietnia 2023r.

Termin przyjęcia od uczniów pisemnej informacji o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Dotyczy tych uczniów, którzy posiadają dokumenty uprawniające do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika.

04 – 23 maja 2023r.

Egzaminy maturalne pisemne w terminie głównym.

10 – 23 maja 2023r.

Egzaminy maturalne ustne w terminie głównym.

01 – 19 czerwca 2023r.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego w części pisemnej. Dotyczy tylko tych absolwentów, którzy z powodu przyczyn zdrowotnych lub losowych udokumentowanych stosownym zaświadczeniem nie mogli przystąpić do egzaminu maturalnego w maju i uzyskali zgodę dyr OKE na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

05 – 07 czerwca 2023r.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego w części ustnej.

07 lipca 2023r.

Odbiór świadectw dojrzałości lub zaświadczeń o wynikach w szkole macierzystej.

do 14 lipca 2023r.

Zdający, którzy nie uzyskali wymaganych 30% pkt z jednego egzaminu obowiązkowego przekazują Dyrektorowi Szkoły pisemne oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

21 sierpnia 2023r.

Egzamin poprawkowy w części ustnej.

22 sierpnia 2023r.

Egzamin poprawkowy w części pisemnej.

08 września 2023r.

Odbiór świadectw dojrzałości po egzaminach poprawkowych.

 

Wszystkie informacje dostępne: