Bydgoszcz, dn.06.05.202 Ir.

 Komunikat Dyrektora Szkoły

Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy semestrów II A, IV A w IV Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie szkoły w zakładce „Szkoły Zaoczne w ZSEA sesja egzaminacyjna”

Egzaminy z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki odbędą się w formie pisemnej i ustnej, egzaminy z pozostałych przedmiotów odbędą się tylko w formie ustnej (możliwa forma testu).

Wszystkie egzaminy odbędą się wg zasad ustalonych przez nauczyciela uczącego.

Każdy egzamin rozpoczyna nauczyciel na platformie Teams, zgodnie z harmonogramem egzaminów

 

DYREKTOR

Zespołu Szkół

Ekonomiczno - Administracyjnych