Komunikat Dyrektora Szkoły

dla słuchaczy semestrów II A, IV A, IV B

w IV Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

 

  1. Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy semestrów II A, IV A, IV B w IV Liceum Ogólnokształcącym dla

    Dorosłych zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie  

    z harmonogramem umieszczonym poniżej.

 Harmonogram sesji egzaminacyjnej

dla wszystkich słuchaczy semestrów II A, IV A, IV B w IV Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

 

SEMESTR

DATA

GODZINA

PRZEDMIOT

NAUCZYCIEL

II A

18.05.20r.

16.00

historia

mgr Barbara Zawadzińska

 

19.05.20r.

16.00-17.30

język polski

mgr Barbara Klekot

 

21.05.20r.

17.00

chemia

mgr Ewa Milewska

 

21.05.20r.

19.00

geografia

mgr Ewa Milewska

 

23.05.20r.

9.00

podst. przedsiębiorczości

mgr Barbara Zawadzińska

 

23.05.20r.

11.00

wiedza o społeczeństwie

mgr Barbara Zawadzińska

 

24.05.20r.

10.00

biologia

mgr Urszula Feit

 

25.05.20r.

16.00

informatyka

mgr inż. Alina Tyburek

 

25.05.20r.

18.00

fizyka

mgr inż. Alina Tyburek

 

26.05.20r.

16.00-17.30

język angielski

mgr Marlena Pawlikowska

 

28.05.20r.

16.00-17.30

matematyka

mgr Ewa  Szmagalska

 

IV A

18.05.20r.

18.00

biologia

mgr Urszula Feit

 

20.05.20r.

16.00-17.30

matematyka

mgr Ewa  Szmagalska

 

22.05.20r.

16.00-17.30

język polski

mgr Barbara Klekot

 

25.05.20r.

17.00-18.30

język angielski

mgr Marlena Pawlikowska

 

27.05.20r.

16.00

historia i społeczeństwo

mgr Barbara Zawadzińska

 

27.05.20r.

18.00

wiedza o społeczeństwie

mgr Barbara Zawadzińska

 

IV B

21.05.20r.

16.00-17.30

matematyka

mgr Ewa  Szmagalska

 

22.05.20r.

18.00-19.30

język angielski

mgr Marlena Pawlikowska

 

24.05.20r.

9.00

wiedza o społeczeństwie

mgr Barbara Zawadzińska

 

24.05.20r.

12.00

historia i społeczeństwo

mgr Barbara Zawadzińska

 

26.05.20r.

18.00-19.30

język polski

mgr Barbara Klekot

 

28.05.20r.

18.00

biologia

mgr Urszula Feit

 

  1. Egzaminy ze wszystkich przewidzianych w planie nauczania przedmiotów będą przeprowadzone tylko

    w formie pisemnej, nie będzie egzaminów w formie ustnej.

  1. W terminie określonym w powyższym harmonogramie (dzień i godzina) słuchacze odbierają materiały

    egzaminacyjne przesłane przez nauczyciela i w czasie przez niego określonym przesyłają prace do oceny

    w postaci plików lub zdjęć na adres mailowy podany przez nauczyciela.

   Czas trwania egzaminów z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego to 90 minut.

   Czas trwania egzaminów z pozostałych przedmiotów określa nauczyciel uczący(maksymalnie 45 minut).

    W czasie trwania egzaminu nauczyciele pełnią dyżur przed komputerem i są dostępni dla słuchaczy.

  1. Ocena z egzaminu pisemnego będzie jednocześnie oceną semestralną z danego przedmiotu,

    z wyjątkiem informacji zawartych w punkcie 5. 

  1. Końcowa ocena klasyfikacyjna dla przedmiotów, które kończą się w semestrze II A

    ( wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, biologia, fizyka, chemia, podstawy przedsiębiorczości,

    informatyka) będzie średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w  semestrze pierwszym i drugim.

  1. Wyniki egzaminów będą przesłane przez nauczycieli egzaminujących, indywidualnie na adres mailowy

    słuchacza.