Zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (kkz), semestr rachunkowość, kwalifikacja EKA.05
rozpoczynają się w dniach 09 - 10.09.2023 r. o godz. 8.00.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z planem zajęć, który jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
w Zespole Szkół Ekonomiczno Administrcyjnych

Gajowa 98
85-717 Bydgoszcz
tel. 52 322 22 10 lub 697 912 652

 Nauka w naszej szkole jest bezpłatna.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że zajęcia w systemie zaocznym (LO, kursy kwalifikacyjne) rozpoczynają się we wrześniu każdego roku.

Podania do szkoły można składać w terminie do końca września na formularzu dostępnym na stronie internetowej szkoły (wniosek), bądź na miejscu – w sekretariacie Szkoły Zaocznej, dołączając oryginał świadectwa oraz jedną fotografię. Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel. 52 322-22-10 lub 52 342-42-91 w. 27. 

KKZ Ekonomik Bydgoszcz

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - krótka charakterystyka

     Kwalifikacyjne kursy zawodowe są bezpłatne, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – sobota i niedziela, co 2 tygodnie, zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowana kadrę pedagogiczną i odbywają się w budynku ZSEA w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98.

 Technik rachunkowości: symbol 431103

Kwalifikacje:

EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

 1. BHP

 2. Podstawy ekonomii

 3. Statystyka

 4. Kadry i płace

 5. Gospodarka finansowa jednostek organizacyjnych

 6. Język angielski zawodowy

 7. Pracownia ekonomiczna – analizy statystyczne i ekonomiczne

 8. Pracownia ekonomiczna – kadry i płace

 9. Pracownia ekonomiczna – podatki i finanse

 

EKA.07 – Prowadzenie rachunkowości

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

 1. BHP

 2. Podstawy ekonomii

 3. Statystyka

 4. Rachunkowość

 5. Język angielski zawodowy

 6. Pracownia ekonomiczna – analizy statystyczne i ekonomiczne

 7. Pracownia rachunkowości i analizy finansowej


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

 

a) prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,

b) sporządzania dokumentacji kadrowej,

c) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,

d) rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

e) prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

f) prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,

g) prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;

 

Słuchacz będzie korzystał z pracowni ekonomicznej wyposażonej w:

- stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do internetu i urządzeń peryferyjnych,

- pakiet programów biurowych, specjalistyczne oprogramowanie do prowadzenia uproszczonych ewidencji podatkowych, program kadrowy i płacowy, program do prowadzenia rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz inne programy stosowane w wykonywaniu zadań zawodowych,

- urządzenia techniki biurowej,

- materiały biurowe, wzory i formularze druków oraz dowodów księgowych,

- zestaw przepisów prawa niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, podręczną biblioteczkę zawodową.

 

2) w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:

 

a) organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,

b) ewidencjonowania operacji gospodarczych,

c) przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,

d) wyceniania składników aktywów i pasywów,

e) ustalania wyniku finansowego,

f) sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,

g) prowadzenia analizy finansowej.

 

Słuchacz będzie korzystał z pracowni rachunkowości wyposażonej w:

- stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do internetu i urządzeń peryferyjnych,

- pakiet programów biurowych, specjalistyczne oprogramowanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz inne programy stosowane w wykonywaniu zadań zawodowych,

- urządzenia techniki biurowej,

- materiały biurowe, wzory i formularze druków oraz dowodów księgowych,

- zestaw przepisów prawa niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, wzorcowy plan kont, podręczną biblioteczkę zawodową.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe, biura rachunkowe oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.