Wszystkich zainteresowanych informujemy, że zajęcia w systemie zaocznym (LO, kursy kwalifikacyjne) rozpoczynają się we wrześniu każdego roku.

Podania do szkoły można składać w terminie do końca września na formularzu dostępnym na stronie internetowej szkoły (wniosek), bądź na miejscu – w sekretariacie Szkoły Zaocznej, dołączając oryginał świadectwa oraz jedną fotografię. Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel. 52 322-22-10 lub 52 342-42-91 w. 27.

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - krótka charakterystyka

     Kwalifikacyjne kursy zawodowe są bezpłatne, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – sobota i niedziela, co 2 tygodnie, zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowana kadrę pedagogiczną i odbywają się w budynku ZSEA w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98.

 

Technik administracji: symbol 334306


Kwalifikacje:
A.68  - Obsługa klienta w jednostkach administracji

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

   1.    Działalność gospodarcza
   2.    Język obcy zawodowy (j. angielski)
   3.    Podstawy Prawa cywilnego
   4.    Podstawy prawa pracy
   5.    Podstawy prawa administracyjnego
   6.    Finanse publiczne
   7.    Pracownia pracy biurowej
   8.    Pracownia administracji
   9.    praktyka zawodowa – 4 tygodni (2 tygodnie w pierwszym roku nauki, 2 tygodnie w drugim roku nauki)

   Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;

2) sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;

3) prowadzenia postępowania administracyjnego.

  

Słuchacz który podejmie kształcenie w zawodzie technik administracji zostanie zaznajomiony z:
     - pracą w pracowni techniki biurowej, 
     - pakietem programów biurowych oraz specjalistycznymi programami komputerowymi z zakresu ekonomii, prawa i administracji, 
     - urządzeniami techniki biurowej, w szczególności takimi, jak: telefon z automatyczną sekretarką i faksem, skanerem, kserokopiarką, dyktafonem, niszczarką, bindownicą, urządzeniami techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, składania pism, kopertowania, frankowania,
     - instrukcjami obsługi urządzeń, 
     - materiałami i środkami biurowymi,
     - drukami formularzy i blankietów stosowanych w administracji publicznej, w tym dotyczącymi zatrudnienia, płac i podatków, 
     - zestawami przepisów prawa dotyczącymi prowadzenia korespondencji oraz prowadzania działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w formie drukowanej lub elektronicznej,
     - jednolitym rzeczowym wykazem akt, instrukcjami kancelaryjnymi, dziennikiem podawczym, wzorami pism i graficznym układem tekstów.

 

 Technik rachunkowości: symbol 431103


Kwalifikacje:
A.36 – Prowadzenie rachunkowości
A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

  1. Działalność gospodarcza

2.    Język obcy (j. angielski)

3.    Rachunkowość

4.    Wynagrodzenia i podatki

5.    Pracownia pracy biurowej

6.    Pracownia rachunkowości

7.    Pracownia ekonomiczna – wynagrodzenia

8.    Pracownia ekonomiczna – daniny publiczne

 9.    praktyka zawodowa – 4 tygodnie (2 tygodnie podczas trwania K1 i 2 tygodnie podczas trwania K2)

   Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia rachunkowości;

2) rozliczania danin publicznych;

3) rozliczania wynagrodzeń;

4) rozliczania składek pobieranych przez ZUS;

5) prowadzania analizy finansowej.

Słuchacz podejmujący kształcenie w zawodzie technik rachunkowości zostanie zaznajomiony z:

1) pracownią rachunkowości, wyposażoną w: 

 - stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, z drukarką sieciową, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, pakiet programów biurowych, 

 - pakiety programów do wspomagania operacji finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec ZUS oraz inne programy aktualnie stosowane w pracy technika rachunkowości,

- druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia i płac; formularze dokumentów księgowych oraz sprawozdań statystycznych, formularze jednostkowego sprawozdania finansowego,

 - zestaw przepisów prawa dotyczących rachunkowości w formie drukowanej lub elektronicznej, wzorcowy plan kont itp.

2) pracownię techniki biurowej, wyposażoną w: 

- stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, z drukarką sieciową, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, 

- pakiet programów biurowych, programy specjalistyczne do obsługi sekretariatu; urządzenia techniki biurowej, w szczególności, takie jak: telefony z automatyczną sekretarką i faksem, skaner, kserokopiarka, niszczarka, bindownica, urządzenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, składania pism, kopertowania, frankowania, instrukcje obsługi urządzeń, materiały i środki biurowe,

- druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia, płac i podatków, 

 - zestawy przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w formie drukowanej lub elektronicznej, jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcje kancelaryjne itp.

 

Technik ekonomista symbol 331403


Kwalifikacje:
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie rachunkowości

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

  1. Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej
  2. Podstawy prawa w działalności gospodarczej
  3. Statystyka i analiza ekonomiczna
  4. Język obcy zawodowy
  5. Rachunkowość finansowa
  6. Pracownia ekonomiczna – organizacja pracy menadżera
  7. Pracownia ekonomiczna – kadry i płace
  8. Pracownia ekonomiczna – analizy statystyczne i ekonomiczne
  9. Pracownia rachunkowości i analizy finansowej

Praktyka zawodowa - w wymiarze 6 tygodni (240 godzin).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
2) obliczania podatków;
3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
4) prowadzenia rachunkowości;
5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Słuchacz podejmujący kształcenie w zawodzie technik ekonomista zostanie zaznajomiony z:

1) pracownią ekonomiczną, wyposażoną w:

-  stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki oraz skanera,
-  pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, pakiety oprogramowania do wspomagania operacji finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec ZUS oraz inne programy aktualnie stosowane w pracy technika ekonomisty,
-  druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia i płac,
- formularze dokumentów księgowych oraz sprawozdań statystycznych, formularze jednostkowego sprawozdania finansowego,
- zestawy przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej, wzorcowy plan kont, podręczniki, literaturę zawodową, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowości…

2) pracownię techniki biurowej, wyposażoną w:

- stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej,
- pakiet programów biurowych, programy specjalistyczne do obsługi sekretariatu, urządzenia techniki biurowej, w szczególności takie, jak: telefon z automatyczną sekretarką i faksem, skaner, kserokopiarka, niszczarka, bindownica, urządzenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, składania pism, kopertowania, frankowania, instrukcje obsługi urządzeń, materiały i środki biurowe,
- druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia, płac i podatków,
- zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia korespondencji, prowadzenia działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej, jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcje kancelaryjne,
- podręczniki, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowości
- słowniki języka polskiego oraz języków obcych, których nauczanie jest prowadzone w szkole.