KALENDARIUM MATURZYSTY 2019/2020

Termin

Zadanie

do 30 września 2019r.

Termin wypełniania elektronicznie i przekazania Dyrektorowi Szkoły wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Obowiązkowo dla wszystkich uczniów klas czwartych.

do 30 września 2019r.

Termin przekazania za pośrednictwem pedagoga dokumentacji uprawniającej do dostosowań warunków i form egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów     (orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

listopad, marzec, kwiecień

Próbne egzaminy maturalne.                                                Obowiązkowo dla wszystkich uczniów klas czwartych.

do 7 lutego 2020r.

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych oraz udokumentowanych wniosków o dostosowanie warunków i form egzaminu.

 do 20 kwietnia 2020r.

Termin przekazania Dyrektorowi Szkoły zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej stwierdzającego uprawnienia do zwolnienia z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

4 – 22 maja 2020r.

Egzaminy maturalne pisemne i ustne w terminie głównym.

 

1 – 19 czerwca 2020r.

 

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego.                                           Dotyczy tylko tych absolwentów, którzy z powodu przyczyn zdrowotnych lub losowych udokumentowanych stosownym zaświadczeniem nie mogli przystąpić do egzaminu maturalnego w maju i uzyskali zgodę dyr OKE na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

3 lipca 2020r.

Odbiór świadectw dojrzałości i zaświadczeń w szkole macierzystej.

do 10 lipca 2020r.

Zdający, którzy nie uzyskali wymaganych 30% pkt z jednego egzaminu obowiązkowego przekazują Dyrektorowi Szkoły pisemne oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

25 sierpnia 2020r.

Egzamin poprawkowy pisemny.

24-25 sierpnia 2020r.

Egzamin poprawkowy ustny.

11 września 2020r.

Odbiór świadectw dojrzałości po egzaminach poprawkowych.

 

 

Wszystkie informacje dostępne: