TEMATY NA USTNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO

/TZW. STARA MATURA/ - MAJ 2020

LITERATURA

 1. Zaprezentuj na wybranych przykładach różnorodne portrety nauczycieli w dziełach literackich, wskazując na funkcję tych wizerunków.
 2. Polak wobec obcych narodowości, czyli literatura polska dokumentem sympatii i przyjaźni, fobii i nienawiści. Rozwiń temat w oparciu o 3 przykłady literackie.
 3. Alienacja cechą wybitnych jednostek. Zbadaj problem na przykładzie biografii bohaterów literackich i twórców literatury.
 4. Istota i cel deformacji rzeczywistości w literaturze. Omów zjawisko, posługując się wybranymi przykładami.
 1. Na podstawie wybranych przykładów omów sposób funkcjonowania motywu pieniądza w literaturze.
 2. Motyw ojca w literaturze polskiej i powszechnej. Omów na wybranych przykładach.
 3. Samotność dziecka w świeci Przedstaw problem, analizując teksty literackie wybranych 2 - 3 epok.
 4. Strój jako źródło wiedzy o światopoglądzie bohatera literackiego, jego charakterze i sposobie życia. Omów na przykładach wybranych dzieł.
 1. Porównaj funkcje obrazów wschodów i zachodów słońca w wybranych tekstach sentymentalnych i romantycznych.
 2. Odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok, omów sposób funkcjonowania motywów władzy i władcy.
 3. List jako forma komunikacji międzyludzkiej i forma literacka. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok.
 1. Zaprezentuj konsekwencje zdrady kochanka / kochanki. Omów na wybranych przykładach literackich.
 2. Rozmowy z Bogiem w literaturze. Omów ich formy i znaczenie w wybranych utworach różnych epok.
 3. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby i funkcje kreowania postaci rycerza w tekstach literackich.
 4. Omów różne sposoby funkcjonowania paradoksu w wybranych dziełach literackich.
 5. Portret żołnierza - omów zagadnienie odwołując się do dowolnie wybranych przykładów z literatury XIX i XX wieku.

KORESPONDENCJA SZTUK

 1. Literackie i malarskie portrety nieszczęśliwych matek. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw sposoby kreowania.
 2. Karykatura jako jeden ze sposobów prezentacji człowieka w różnych tekstach kultury. Omów problem na 4 wybranych przykładach.
 3. Oceń filmowe konkretyzacje dzieł Adama Mickiewicza i odczytaj ich współczesne przesłania.
 4. Alegoria jako środek wyrazu artystycznego w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach.
 5. Skandal jako forma wypowiedzi artystycznej w literaturze najnowszej i sztukach plastycznych. Omów, odwołując się do wybranych tekstów kulturowych.
 6. Przedstaw wizerunek społeczeństwa polskiego, odwołując się do wybranych seriali telewizyjnych i utworu literackiego. Omów zaprezentowane wizje i uzasadnij swój sąd.
 7. Różne kanony kobiecej urody w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do wybranych tekstów kultur
 8. Bliskie czy odległe współczesności wizerunki świętego Franciszka w literaturze i sztuce. Rozważ problem, rozpatrując wybrane teksty kultury.

JĘZYK

 1. Indywidualizacja języka bohaterów jako element charakterystyki postaci. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów.
 1. Język propagandy politycznej. Scharakteryzuj na podstawie materiału z wybranego okresu historycznego.
 2. Zanalizuj i omów język codziennych gazet jako przejaw tendencji rozwoju polszczyzny.
 3. Retoryka jako sztuka słowa. Omów na przykładzie wybranych tekstów (literatura, prasa i inne media).
 4. Na podstawie wybranego materiału zanalizuj i oceń język polskich internautów.
 5. Analiza językowa wybranych sprawozdań sportowych. Omów charakterystyczne cechy tego typu wypowiedzi.
 6. Stylizacja biblijna w wybranych utworach literackich. Omów jej funkcje, odwołując się do przykładów z różnych epok.
 7. Przykłady nazwisk znaczących bohaterów literackich różnych epok. Dokonaj ich analizy słowotwórczej, omów funkcje stylistyczne i związek z kreacją bohatera lub ideą utworu.