Wewnątrzszkolna instrukcja

przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

w Bydgoszczy

 

 MAJ – WRZESIEŃ’  2020

 S P I S    T R E Ś C I

 1. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi
 2. Zasady obiegu informacji
 3. Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu
 4. Przygotowanie i organizacja części pisemnej egzaminu
 5. Komunikowanie wyników

  

W Instrukcji zastosowano następujące skróty :

 SZE –  Szkolny Zespół Egzaminacyjny

 PZE –  Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny

 ZN  –  Zespół Nadzorujący

OKE –  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

CKE –  Centralna Komisja Egzaminacyjna

  

 

 1. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi
 2. Niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi są zbiory zestawów zadań do części ustnej egzaminu maturalnego oraz przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i  innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego oraz bibliografie i ramowe plany prezentacji do części ustnej egzaminu z języka polskiego(wg „starej” formuły).
 3. Przewodniczący SZE, w terminie do końca kwietnia, szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu nauczycieli swojej szkoły, w tym nauczycieli oddelegowanych do innych szkół (szkoleniowa rada pedagogiczna). Zakres szkolenia obejmuje organizację i przebieg egzaminu maturalnego, zapoznanie z wewnątrzszkolną instrukcją maturalną, postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi.
 4. Przewodniczący SZE odbiera od członków SZE i innych osób biorących udział w egzaminie maturalnym pisemne oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.
 5. Przewodniczący SZE, w obecności innego członka SZE, osobiście (lub upoważniona przez niego osoba wchodząca w skład SZE) odbiera od dystrybutora i sprawdza nienaruszenie przesyłek zawierających pakiety z materiałami egzaminacyjnymi. Niejawne materiały egzaminacyjne przechowywane są do dnia przeprowadzenia odpowiedniej części egzaminu w sejfie szkolnym.
 6. Klucze do sejfu, w którym przechowywane są niejawne materiały egzaminacyjne, posiada w okresie ich przechowywania, przewodniczący SZE oraz sekretarz szkoły.
 7. Bibliografie i ramowe plany prezentacji na ustny egzamin z języka polskiego wg „starej formuły” są udostępniane członkom właściwych PZE niezwłocznie po ich opracowaniu. Zestawy zadań i kryteria oceniania na część ustną egzaminu są udostępniane członkom właściwych PZE na jeden dzień przed rozpoczęciem egzaminów ustnych.
 8. W dniu egzaminu przewodniczący PZE odbiera od przewodniczącego SZE zestawy zadań egzaminacyjnych i niezwłocznie przenosi je do sali egzaminacyjnej. Po zakończeniu egzaminu w danym dniu przewodniczący PZE przekazuje przewodniczącemu SZE wszystkie zestawy zadań egzaminacyjnych.
 9. Przewodniczący SZE sprawdza w każdym dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem, czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE.
 10. Przewodniczący SZE otwiera w obecności przewodniczących ZN i przedstawicieli zdających pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przekazuje przewodniczącym ZN odpowiednią liczbę arkuszy przed każdą częścią egzaminu. Przewodniczący ZN, w obecności przedstawiciela zdających, niezwłocznie przenosi je do sali egzaminacyjnej.
 11. Członkowie ZN wymieniają w razie potrzeby wadliwe arkusze egzaminacyjne na kompletne. Jeżeli na sali egzaminacyjnej nie ma niewykorzystanych arkuszy, przewodniczący ZN w towarzystwie przedstawiciela zdających udaje się do przewodniczącego SZE w celu otrzymania nowych arkuszy. Czynność ta jest protokołowana i potwierdzana podpisem przez absolwenta, któremu wymieniono arkusze egzaminacyjne.
 12. Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN zbierają arkusze egzaminacyjne od zdających. Odebrane od zdających arkusze gromadzone są przez przewodniczącego ZN w jednym miejscu sali tak, aby nikt z obecnych na sali nie miał do nich wglądu.
 13. Przewodniczący ZN porządkuje, kompletuje, pakuje i zabezpiecza materiały egzaminacyjne (arkusze egzaminacyjne, protokoły przebiegu egzaminu, listy zdających, plany sal, nagrane płyty CD oznaczone numerem PESEL zdającego w przypadku egzaminu z informatyki) według zaleceń OKE oraz niezwłocznie dostarcza je przewodniczącemu SZE po zakończeniu każdej części egzaminu.
 14. Przewodniczący SZE po zakończeniu egzaminu przechowuje materiały egzaminacyjne w sejfie szkolnym do czasu przekazania ich kurierowi.
 15. Pozostała w szkole dokumentacja dotycząca przygotowania i przebiegu egzaminu zabezpieczana jest przez dyrektora szkoły przed nieuprawnionym ujawnieniem.
 16. W razie wystąpienia sytuacji szczególnej, nieuwzględnionej w przepisach prawa, przewodniczący PZE lub ZN niezwłocznie przekazuje niezbędne informacje przewodniczącemu SZE i postępuje zgodnie z podjętymi przez niego decyzjami.
 17. Jeżeli przewodniczący SZE, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie może pełnić swoich obowiązków wszystkie jego zadania przejmuje zastępca przewodniczącego SZE.
 18. Zasady obiegu informacji
 19. Przewodniczący SZE zapoznaje Radę Pedagogiczną z zasadami organizacji i przebiegu, strukturą i formą egzaminu maturalnego na podstawie rozporządzenia MEN, informatorów przedmiotowych, procedur egzaminu, harmonogramów i instrukcji oraz komunikatów przekazanych przez CKE i OKE, harmonogramów i instrukcji wewnątrzszkolnych oraz zapewnia dostęp do dokumentów i materiałów  informacyjnych związanych z egzaminem.
 20. Przewodniczący SZE informuje uczniów klas maturalnych o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu, a w szczególności o:
 21. prawie przystąpienia do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych,
 22. prawie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu, oraz o wykazie tych olimpiad,
 23. pomocach, z jakich mogą korzystać na poszczególnych egzaminach w części pisemnej,
 24. miejscu i terminie składania deklaracji do następnych sesji egzaminacyjnych,
 25. ustalonym sposobie postępowania członków zespołów nadzorujących w przypadku przerwania przez zdającego egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
 26. Dyrekcja szkoły i wychowawcy klas programowo najwyższych  na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym informują  o aktualnych zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu maturalnego.
 27. Nauczyciele przedmiotów maturalnych zapoznają uczniów z podstawą programową, standardami wymagań egzaminacyjnych, informatorami maturalnymi, zasadami przeprowadzania egzaminów w części ustnej i pisemnej z danego przedmiotu do 30 września każdego roku szkolnego i dokumentują to zapisem w dzienniku lekcyjnym klasy.
 28. Nauczyciele bibliotekarze gromadzą informatory maturalne oraz wszystkie materiały otrzymane od przewodniczącego SZE i nauczycieli oraz udostępniają je uczniom i absolwentom w czytelni.
 29. Komunikaty, informacje o strukturze, formie, zasadach organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego przewodniczący SZE wywiesza na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, w gablocie obok sekretariatu szkoły, a także na stronie internetowej szkoły.
 30. Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych organizują uczniom klas programowo najwyższych zajęcia powtórzeniowe oraz konsultacje w ramach obowiązkowych lub dodatkowych zajęć.
 31. Decyzję o przystąpieniu uczniów szkoły do próbnego egzaminu maturalnego podejmuje przewodniczący SZE po konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów maturalnych.
 32. Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez przewodniczącego SZE i okazać dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem, a w przypadku zdających skierowanych przez OKE, również świadectwo ukończenia szkoły.
 33. Do sali, w której jest przeprowadzana część ustna i część pisemna egzaminu maturalnego, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu.
 34. Ustala się następujące terminy i tryb zgłaszania przez zdających wniosków :
 35. o zwolnienie z egzaminu na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej – zdający dostarcza przewodniczącemu SZE do 20 kwietnia,
 36. dostosowanie warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych – w trybie i terminie przewidzianym w Terminarzu,
 37. dokonanie zmiany w deklaracji wyboru przedmiotów egzaminacyjnych – na druku dostępnym w sekretariacie szkoły w trybie i terminie przewidzianym w Terminarzu,
 38. umożliwienie zdawania egzaminu w dodatkowym terminie (w przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu zgodnie z harmonogramem) – zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin,
 39. dotyczących udziału w kolejnej sesji egzaminacyjnej – przewodniczącemu SZE do 30 września.
 40. Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu
 41. Część ustna z języka polskiego  wg „ starej formuły”
 42. Zespół nauczycieli języka polskiego przygotowuje listę tematów do dnia 30 września, która jest dostępna dla uczniów na stronie internetowej, u nauczycieli języka polskiego, w sekretariacie szkoły.
 43. Nie później niż  4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, zdający przekazuje do sekretariatu szkoły, zaakceptowaną przez nauczyciela języka polskiego, bibliografię wykorzystaną do opracowania tematu (w 3 datowanych egzemplarzach podpisanych imieniem i nazwiskiem). Zdający przedkłada też informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza się posłużyć w trakcie prezentacji. Szkoła udostępnia środki,  którymi aktualnie dysponuje. Uczeń sprawdza działanie sprzętu najpóźniej na dzień przed egzaminem po uprzednim umówieniu terminu z PZE. Prezentacja multimedialna musi być wgrana na dysk komputera, a ikona powinna znajdować się na pulpicie. Niezwłocznie po otrzymaniu wykazów bibliografii i informacji o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, przewodniczący SZE przekazuje przewodniczącemu właściwego PZE wykazy bibliografii i plany prezentacji.
 44. W dniu egzaminu, 15 - 10 minut przed jego rozpoczęciem, przewodniczący PZE odbiera od przewodniczącego SZE pakiet materiałów egzaminacyjnych.
 45. Wyniki egzaminu ustnego ogłasza przewodniczący PZE bezpośrednio po zakończeniu egzaminu w danym dniu. Wszyscy zdający egzamin w danym dniu są zobowiązani stawić się na ogłoszenie wyników przez przewodniczącego PZE.
 46. Zdający przystępują do egzaminu (wchodzą do sali) w kolejności ustalonej w szczegółowym terminarzu części ustnej egzaminu. Zdający obowiązani są stawić się na egzamin w takim czasie, aby przebiegał on bez zbędnych przerw.
 47. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu i ogłoszeniu wyników, przewodniczący PZE przekazuje przewodniczącemu SZE materiały i dokumentację egzaminu, w tym uporządkowane zestawy zadań egzaminacyjnych z języków obcych oraz wykazy bibliografii i plany prezentacji z języka polskiego.
 48. Zakres odpowiedzialności oraz zadania przewodniczącego i członków PZE, a także informacje o przebiegu i ocenianiu części ustnej egzaminu maturalnego – zawarte są w Procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego ogłoszonych przez CKE i dostępnych na stronach internetowych CKE i OKE.
 49. Część ustna wg „ nowej formuły”
 50. Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego przewodniczący ZE ustala w pisemnym porozumieniu z dyrektorami szkół, w których zatrudnieni są członkowie ZE; ogłasza harmonogram na dwa miesiące przed egzaminem, to jest do dnia 4.03.2018 r.
 51. W dniu egzaminu przewodniczący SZE, ok. godziny 8.00, otrzymane z OKE pliki odkodowuje i następnie drukuje zadania egzaminacyjne na dany dzień – 2 zestawy zadań dla każdego zespołu egzaminacyjnego. Zadania drukowane są w sekretariacie szkoły, który na czas sporządzania wydruków jest niedostępny dla innych osób. O godzinie 9.00 przewodniczący SZE udostępnia zadania członkom zespołu egzaminacyjnego. Zadania egzaminacyjne wydawane są członkom przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych w gabinecie dyrektora, następnie przenoszone są bezpośrednio do sal egzaminacyjnych (przy zapewnieniu zabezpieczenia materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem).
 52. Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie z dokumentem potwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem). Zdający skierowani przez OKE lub z innych szkół muszą przedstawić również świadectwo ukończenia szkoły.

4.Część ustna egzaminu z języka polskiego przebiega w następujący sposób.

 1. a) Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość (a w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE również świadectwa ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście / w harmonogramie.
 2. b) W sali może przebywać dwóch zdających – jeden przygotowujący się do egzaminu i drugi udzielający odpowiedzi.
 3. c) Zdający losuje zadanie egzaminacyjne:

- jeżeli egzamin jest przeprowadzany z wykorzystaniem zadań w formie wydruków – zdający losuje kartkę z wydrukowanym zadaniem.

 1. d) Zdający otrzymuje czyste kartki, opieczętowane pieczęcią szkoły, do sporządzenia notatek pomocniczych, konspektu lub ramowego planu wypowiedzi.
 2. e) Zdający zapoznaje się z treścią wylosowanego zadania zawierającego tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) i odnoszącego się do niego polecenia i w czasie nie dłuższym niż 15 minut przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi.
 3. f) Przez ok. 10 minut zdający wygłasza wypowiedź monologową na wskazany w poleceniu temat. Członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu.
 4. g) Po zakończeniu wypowiedzi monologowej zdający przez około 5 minut rozmawia z zespołem przedmiotowym. Rozmowa może dotyczyć np. zagadnienia określonego w poleceniu.
 5. h) Po zakończeniu egzaminu zdający oddaje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego kartki z notatkami.
 6. i) W czasie egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników oraz własnych kartek.

5.Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego przebiega w następujący sposób.

 1. a) Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość (a w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE również świadectwa ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście / w harmonogramie.
 2. b) W sali może przebywać jeden zdający.
 3. c) Zdający losuje zadanie egzaminacyjne.
 4. d) Zdający odpowiada na pytania egzaminującego dotyczące życia i zainteresowań maturzysty, tzw. rozmowa wstępna.
 5. e) Przez ok. 10 minut zdający wykonuje 3 zadania zawarte w wylosowanym zestawie egzaminacyjnym.
 6. f) W czasie trwania egzaminu członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu.
 7. g) W czasie egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników i innych pomocy.

 

 1. Przygotowanie i organizacja części pisemnej egzaminu 
 2. W dniach poprzedzających egzamin pisemny z danego przedmiotu:
 3. a) nauczyciele, z pomocą uczniów i administracji, przygotowują sale egzaminacyjne według harmonogramu i zasad określonych przez zastępcę przewodniczącego SZE,
 4. b) zastępca przewodniczącego SZE wraz z właściwym przewodniczącym ZN sprawdzają:

- przygotowanie sali egzaminacyjnej (uwzględniając potrzeby uczniów udokumentowane opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaleceniem lekarskim),

- sprawność sprzętu do odtwarzania płyt CD w przypadku egzaminu, odpowiednio, z języków obcych i z wiedzy o tańcu.

 1. Za przygotowanie do egzaminu sal oraz pomocy dydaktycznych przewidzianych przez dyrektora CKE odpowiadają przewodniczący ZN i zastępca przewodniczącego SZE.
 2. W dniu egzaminu :

a)   na 60 minut przed rozpoczęciem egzaminu :

- członkowie ZN są obecni w szkole i zgłaszają swoją obecność przewodniczącemu ZN,

- w razie nieobecności członka ZN, przewodniczący ZN zgłasza ten fakt przewodniczącemu SZE, który wyjaśnia jej przyczyny i w razie potrzeby powołuje w skład ZN innego nauczyciela,

- członkowie ZN sprawdzają przygotowanie sali egzaminacyjnej, umieszczają na stolikach zdających lub na oddzielnych stolikach materiały pomocnicze, sprawdzają sprawność sprzętu do odtwarzania płyt CD lub DVD w przypadku egzaminów z języków obcych i wiedzy o tańcu,

- przewodniczący ZN odbierają od przewodniczącego SZE listy zdających, protokoły przebiegu egzaminu, paski kodowe i inne materiały egzaminacyjne,

b)   na 15 min przed rozpoczęciem egzaminu (w przypadku, gdy liczba zdających w sali jest większa niż 20 – na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu):

- przewodniczący ZN w obecności pozostałych członków ZN otwierają sale egzaminacyjne,

- zdający wchodzą do sali według kolejności na liście, która jest wywieszona na drzwiach sali, w której odbywa się egzamin maturalny oraz  przy sekretariacie szkoły

- wyznaczony członek ZN sprawdza wg listy obecności przygotowanej przez OKE tożsamość zdających, a w przypadku zdających spoza szkoły także świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i zezwala im na wejście do sali,

- inny wyznaczony członek ZN umożliwia zdającemu wylosowanie numeru stolika, który ma on zająć,

- wyznaczony członek ZN przypomina zdającym o zakazie wnoszenia środków łączności na salę egzaminacyjną,

c)   na 10 – 15 min przed rozpoczęciem egzaminu:

- przewodniczący ZN, wraz z jednym ze zdających w danej sali, udaje się do gabinetu dyrektora szkoły, gdzie przewodniczący SZE otwiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przekazuje przewodniczącym ZN odpowiednią liczbę arkuszy do danej sali bezpośrednio przed każdą częścią egzaminu; przewodniczący ZN w towarzystwie przedstawiciela zdających niezwłocznie przenoszą materiały egzaminacyjne do właściwej sali,

d)  po przeniesieniu materiałów do sali, punktualnie o godzinie określonej w komunikacie dyrektora CKE:

- członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne do danej części egzaminu i naklejki,

- po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych, na polecenie przewodniczącego ZN, zdający otwierają je i sprawdzają, czy arkusze są kompletne, tzn. czy mają wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; zauważone braki zdający zgłasza przewodniczącemu ZN i otrzymuje kompletny arkusz, którego odbiór potwierdza podpisem w protokole przebiegu egzaminu,

-  przewodniczący ZN poleca zdającym zakodować arkusze egzaminacyjne przez:

 • wpisanie swojego numeru PESEL, daty urodzenia oraz kodu nadanego przez OKE na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi,
 • przeniesienie numeru PESEL na matrycę znaków cyfrowych,
 • naklejenie pasków kodowych na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi w miejscach do tego przeznaczonych,

-  egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania przez przewodniczącego ZN na tablicy lub planszy godziny rozpoczęcia i zakończenia danej części egzaminu; zdający zgłaszający się na egzamin po jego rozpoczęciu nie są wpuszczani do sali egzaminacyjnej,

e) podczas trwania egzaminu:

-  członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować,

- na sali egzaminacyjnej udostępnione zostają pomoce dydaktyczne przewidziane przez dyrektora CKE do wykorzystania na egzaminach z poszczególnych przedmiotów w niezbędnej ilości i w miejscach łatwo dostępnych; zdający sygnalizuje chęć skorzystania z pomocy przez podniesienie ręki; członek ZN podchodzi do stolika ZN i po uzyskaniu zgody członka ZN korzysta z pomocy,

- zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej; przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami; zdający sygnalizuje potrzebę opuszczenia sali przez podniesienie ręki i po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN opuszcza salę pozostawiając zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku; fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu,

- jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki, przewodniczący lub członek ZN podchodzi do stolika zdającego, w jego obecności sprawdza poprawność kodowania, kompletność materiałów i zezwala zdającemu na opuszczenie sali.

f) po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań z arkusza danego poziomu lub części egzaminu:

- zdający zamykają i odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac; członkowie ZN  kolejno podchodzą  do stolików zdających, odbierają prace sprawdzając  poprawność kodowania,

- przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu i zdający (po odebraniu ich prac przez członków ZN) wychodzą z sali,

- członkowie ZN porządkują, kompletują, pakują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne (zgodnie ze szczegółową instrukcją OKE) w obecności wszystkich członków ZN i przedstawiciela zdających,

- przewodniczący ZN niezwłocznie przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne z danej części egzaminu przewodniczącemu SZE,

g)   po zakończeniu egzaminu:

- członkowie ZN porządkują, kompletują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, listy zdających egzamin, protokoły odbioru prac od zdających (zgodnie ze szczegółową instrukcją OKE) i podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu,

- przewodniczący ZN niezwłocznie przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne i dokumenty egzaminu przewodniczącemu SZE.

 1. 4. W razie zaistnienia sytuacji szczególnej (np. przerwanie egzaminu, awarie itp.) lub w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego – przewodniczący PZE lub ZN niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego SZE, w ten sposób, że za pośrednictwem pracownika szkoły, prosi o przybycie do sali przewodniczącego SZE. Na czas opuszczenia sali, niezbędny do przekazania informacji dyżurującemu pracownikowi, przewodniczący PZE lub ZN powierza swoje obowiązki członkowi zespołu i odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu.
 2. Istotne dla zdającego informacje o przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego – zawarte są w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującej w roku szkolnym 2016/2017 dostępnych na stronach internetowych CKE i OKE.
 3. Warunki przeprowadzania egzaminu w jednej sali:
 4. a) Egzamin pisemny na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym nie może być przeprowadzony z przedmiotów, w których jest wykorzystany sprzęt audiowizualny.
 5. b) Uczniowie zdający na poziomie podstawowym nie mogą zakłócać egzaminu piszącym dłużej.
 6. c) Stoliki dla piszących poziom podstawowy i rozszerzony powinny być  wydzielone.
 7. Komunikowanie wyników
 8. Wyniki egzaminu ustnego ogłasza przewodniczący PZE w danym dniu:

a) język polski wg „ nowej” formuły po 5 (wg listy) zdających osobach,

b) język polski wg „starej” formuły po zakończeniu egzaminu przez wszystkich zdających danego dnia,

c) język obcy nowożytny po zakończeniu egzaminu przez wszystkich zdających danego dnia.

Wyniki  ogłaszane są indywidualnie lub grupowo w zależności od deklaracji zdających.

 1. Wszyscy zdający egzamin w danym dniu są zobowiązani stawić się na ogłoszenie wyników przez przewodniczącego PZE.
 2. Przewodniczący SZE, po otrzymaniu z OKE wyników części pisemnej egzaminu, przekazuje je uczniom/słuchaczom zgodnie z procedurami ustalonymi przez OKE:
 3. a) Zdający, który zdał egzamin otrzymuje świadectwo dojrzałości wraz z odpisami, które przewodniczący SZE przekazuje zdającym, za pośrednictwem wychowawcy/opiekuna lub sekretariatu szkoły, za potwierdzeniem odbioru, niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 4. b) Zdający, który podwyższył wynik egzaminu w części ustnej lub w części pisemnej, albo przystąpił do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, otrzymuje  aneks do świadectwa dojrzałości  wraz z odpisem.
 5. c) Informacja o możliwości odbioru świadectw i aneksów zostanie umieszczona w gablocie obok sekretariatu szkoły, na stronie internetowej szkoły, a także będzie dostępna telefonicznie w sekretariacie szkoły.

Źródło informacji o egzaminie maturalnym

 • u dyrektora szkoły
 • u wychowawcy klasy
 • u nauczycieli poszczególnych przedmiotów
 • w gablotach szkolnych
 • na stronach internetowych naszej szkoły    www.zsea.bydgoszcz.pl
 • na stronach internetowych MEN    www.men.gov.pl
 • na stronach internetowych CKE     www.CKE.edu.pl
 • na stronach internetowych OKE     www.OKE.gda.pl