KALENDARIUM MATURZYSTY 2021/2022

 

Termin

Zadanie

do 30 września 2021r.

Termin wypełniania i przekazania Dyrektorowi Szkoły wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Obowiązkowo dla wszystkich uczniów klas czwartych.

do 30 września 2021r.

Termin przekazania za pośrednictwem pedagoga dokumentacji uprawniającej do dostosowań warunków i form egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów (orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

styczeń, luty/marzec

Próbne egzaminy maturalne. Obowiązkowo dla wszystkich uczniów klas czwartych.

do 07 lutego 2022r.

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych oraz brakujących udokumentowanych wniosków o dostosowanie warunków i form egzaminu.

 do 20 kwietnia 2022r.

Termin przekazania Dyrektorowi Szkoły zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej stwierdzającego uprawnienia do zwolnienia z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

do 20 kwietnia 2022r.

Termin przyjęcia od uczniów pisemnej informacji o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Dotyczy tych uczniów, którzy posiadają dokumenty uprawniające do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika.

04 – 23 maja 2022r.

Egzaminy maturalne pisemne w terminie głównym.

01 – 15 czerwca 2022r. 

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego. Dotyczy tylko tych absolwentów, którzy z powodu przyczyn zdrowotnych lub losowych udokumentowanych stosownym zaświadczeniem nie mogli przystąpić do egzaminu maturalnego w maju    i uzyskali zgodę dyr OKE na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

05 lipca 2022r.

Odbiór świadectw dojrzałości lub zaświadczeń o wynikach w szkole macierzystej.

do 12 lipca 2022r.

Zdający, którzy nie uzyskali wymaganych 30% pkt z jednego egzaminu obowiązkowego przekazują Dyrektorowi Szkoły pisemne oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

23 sierpnia 2022r.

Egzamin poprawkowy pisemny.

09 września 2022r.

Odbiór świadectw dojrzałości po egzaminach poprawkowych.

 

Wszystkie informacje dostępne: