Wewnątrzszkolna instrukcja

przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

w Bydgoszczy

MAJ – WRZESIEŃ’  2022

 

S P I S  T R E Ś C I

 1. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi
 2. Zasady obiegu informacji
 3. Przygotowanie i organizacja części pisemnej egzaminu
 4. Komunikowanie wyników

W Instrukcji zastosowano następujące skróty :

 SZE –  Szkolny Zespół Egzaminacyjny

 ZN  –  Zespół Nadzorujący

OKE –  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

CKE –  Centralna Komisja Egzaminacyjna

 1. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

 1. Niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi są przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego.
 2. Przewodniczący SZE, w terminie do końca kwietnia, szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu nauczycieli swojej szkoły, w tym nauczycieli oddelegowanych do innych szkół (szkoleniowa rada pedagogiczna). Zakres szkolenia obejmuje organizację i przebieg egzaminu maturalnego, zapoznanie z wewnątrzszkolną instrukcją maturalną, postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi.
 3. Przewodniczący SZE odbiera od członków SZE i innych osób biorących udział w egzaminie maturalnym pisemne oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.
 4. Przewodniczący SZE, w obecności innego członka SZE, osobiście (lub upoważniona przez niego osoba wchodząca w skład SZE) odbiera od dystrybutora i sprawdza nienaruszenie przesyłek zawierających pakiety z materiałami egzaminacyjnymi. Niejawne materiały egzaminacyjne przechowywane są do dnia przeprowadzenia części pisemnej egzaminu w sejfie szkolnym.
 5. Klucze do sejfu, w którym przechowywane są niejawne materiały egzaminacyjne, posiada w okresie ich przechowywania, przewodniczący SZE oraz sekretarz szkoły.
 6. Przewodniczący SZE sprawdza w każdym dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem, czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE.
 7. Przewodniczący SZE otwiera w obecności przewodniczących ZN i przedstawicieli zdających pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przekazuje przewodniczącym ZN odpowiednią liczbę arkuszy przed każdym egzaminem pisemnym. Przewodniczący ZN, w obecności przedstawiciela zdających, niezwłocznie przenosi je do sali egzaminacyjnej.
 8. Członkowie ZN wymieniają w razie potrzeby wadliwe arkusze egzaminacyjne na kompletne. Jeżeli na sali egzaminacyjnej nie ma niewykorzystanych arkuszy, przewodniczący ZN w towarzystwie przedstawiciela zdających udaje się do przewodniczącego SZE w celu otrzymania nowych arkuszy. Czynność ta jest protokołowana i potwierdzana podpisem przez absolwenta, któremu wymieniono arkusze egzaminacyjne.
 9. Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN zbierają arkusze egzaminacyjne od zdających. Odebrane od zdających arkusze gromadzone są przez przewodniczącego ZN w jednym miejscu sali tak, aby nikt z obecnych na sali nie miał do nich wglądu.
 10. Przewodniczący ZN porządkuje, kompletuje, pakuje i zabezpiecza materiały egzaminacyjne (arkusze egzaminacyjne, protokoły przebiegu egzaminu, listy zdających, plany sal, nagrane płyty CD oznaczone numerem PESEL zdającego w przypadku egzaminu z informatyki) według zaleceń OKE oraz niezwłocznie dostarcza je przewodniczącemu SZE po zakończeniu egzaminu w części pisemnej.
 11. Przewodniczący SZE po zakończeniu egzaminu przechowuje materiały egzaminacyjne w sejfie szkolnym do czasu przekazania ich kurierowi.
 12. Pozostała w szkole dokumentacja dotycząca przygotowania i przebiegu egzaminu zabezpieczana jest przez dyrektora szkoły przed nieuprawnionym ujawnieniem.
 13. W razie wystąpienia sytuacji szczególnej, nieuwzględnionej w przepisach prawa, przewodniczący PZE lub ZN niezwłocznie przekazuje niezbędne informacje przewodniczącemu SZE i postępuje zgodnie z podjętymi przez niego decyzjami.
 14. Jeżeli przewodniczący SZE, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie może pełnić swoich obowiązków wszystkie jego zadania przejmuje zastępca przewodniczącego SZE.

 

 2. Zasady obiegu informacji

 1. Przewodniczący SZE zapoznaje Radę Pedagogiczną z zasadami organizacji i przebiegu, strukturą i formą egzaminu maturalnego na podstawie rozporządzenia MEN, informatorów przedmiotowych, procedur egzaminu, harmonogramów i instrukcji oraz komunikatów przekazanych przez CKE i OKE, harmonogramów i instrukcji wewnątrzszkolnych oraz zapewnia dostęp do dokumentów i materiałów  informacyjnych związanych z egzaminem.
 2. Przewodniczący SZE informuje uczniów klas maturalnych o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu, a w szczególności o:
 3. prawie przystąpienia do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych,
 4. prawie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu, oraz o wykazie tych olimpiad,
 5. pomocach, z jakich mogą korzystać na poszczególnych egzaminach w części pisemnej,
 6. miejscu i terminie składania deklaracji do następnych sesji egzaminacyjnych,
 7. ustalonym sposobie postępowania członków zespołów nadzorujących w przypadku przerwania przez zdającego egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
 8. Dyrekcja szkoły i wychowawcy klas programowo najwyższych  na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym informują  o aktualnych zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu maturalnego.
 9. Nauczyciele przedmiotów maturalnych zapoznają uczniów z podstawą programową, standardami wymagań egzaminacyjnych, informatorami maturalnymi, zasadami przeprowadzania egzaminów w części pisemnej z danego przedmiotu do 30 września każdego roku szkolnego i dokumentują to zapisem w dzienniku lekcyjnym klasy.
 10. Nauczyciele bibliotekarze gromadzą informatory maturalne oraz wszystkie materiały otrzymane od przewodniczącego SZE i nauczycieli oraz udostępniają je uczniom i absolwentom w czytelni.
 11. Komunikaty, informacje o strukturze, formie, zasadach organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego przewodniczący SZE wywiesza na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, w gablocie na parterze, a także na stronie internetowej szkoły.
 12. Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych organizują uczniom klas programowo najwyższych zajęcia powtórzeniowe oraz konsultacje w ramach obowiązkowych lub dodatkowych zajęć.
 13. Decyzję o przystąpieniu uczniów szkoły do próbnego egzaminu maturalnego podejmuje przewodniczący SZE po konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów maturalnych.
 14. Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez przewodniczącego SZE i okazać dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem, a w przypadku zdających skierowanych przez OKE, również świadectwo ukończenia szkoły.
 15. Do sali, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu maturalnego, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu.
 16. Ustala się następujące terminy i tryb zgłaszania przez zdających wniosków :
 17. o zwolnienie z egzaminu na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej – zdający dostarcza przewodniczącemu SZE do 20 kwietnia,
 18. dostosowanie warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych – w trybie i terminie przewidzianym w Terminarzu,
 19. dokonanie zmiany w deklaracji wyboru przedmiotów egzaminacyjnych – na druku dostępnym w sekretariacie szkoły w trybie i terminie przewidzianym w Terminarzu,
 20. umożliwienie zdawania egzaminu w dodatkowym terminie (w przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu zgodnie z harmonogramem) – zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin,
 21. dotyczących udziału w kolejnej sesji egzaminacyjnej – przewodniczącemu SZE do 30 września.

3. Przygotowanie i organizacja części pisemnej egzaminu

 1. W dniach poprzedzających egzamin pisemny z danego przedmiotu:
 2. a) nauczyciele, z pomocą uczniów i administracji, przygotowują sale egzaminacyjne według harmonogramu i zasad określonych przez zastępcę przewodniczącego SZE,
 3. b) zastępca przewodniczącego SZE wraz z właściwym przewodniczącym ZN sprawdzają:

- przygotowanie sali egzaminacyjnej (uwzględniając potrzeby uczniów udokumentowane opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaleceniem lekarskim),

- sprawność sprzętu do odtwarzania płyt CD w przypadku egzaminu z języków obcych, wiedzy o tańcu.

 1. Za przygotowanie do egzaminu sal oraz pomocy dydaktycznych przewidzianych przez dyrektora CKE odpowiadają przewodniczący ZN i zastępca przewodniczącego SZE.
 2. W dniu egzaminu:
  a)  na 60 minut przed rozpoczęciem egzaminu :

- członkowie ZN są obecni w szkole i zgłaszają swoją obecność przewodniczącemu ZN,

- w razie nieobecności członka ZN, przewodniczący ZN zgłasza ten fakt przewodniczącemu SZE, który wyjaśnia jej przyczyny i w razie potrzeby powołuje w skład ZN innego nauczyciela,

- członkowie ZN sprawdzają przygotowanie sali egzaminacyjnej, umieszczają na stolikach zdających lub na  oddzielnych stolikach materiały pomocnicze, sprawdzają sprawność sprzętu do odtwarzania płyt CD lub DVD w przypadku egzaminów z języków obcych i wiedzy o tańcu,

- przewodniczący ZN odbierają od przewodniczącego SZE listy zdających, protokoły przebiegu egzaminu, paski kodowe i inne materiały egzaminacyjne,

b)  na 15 min przed rozpoczęciem egzaminu (w przypadku, gdy liczba zdających w sali jest większa niż 20 – na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu):

- przewodniczący ZN w obecności pozostałych członków ZN otwierają sale egzaminacyjne,

- zdający wchodzą do sali według kolejności na liście, która jest wywieszona na drzwiach sali, w której odbywa się egzamin maturalny oraz  przy sekretariacie szkoły

- wyznaczony członek ZN sprawdza wg listy obecności przygotowanej przez OKE tożsamość zdających, a w przypadku zdających spoza szkoły także świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i zezwala im na wejście do sali,

- inny wyznaczony członek ZN umożliwia zdającemu wylosowanie numeru stolika, który ma on zająć,

- wyznaczony członek ZN przypomina zdającym o zakazie wnoszenia środków łączności na salę egzaminacyjną,

c) na 10 – 15 min przed rozpoczęciem egzaminu :

- przewodniczący ZN, wraz z jednym ze zdających w danej sali, udaje się do gabinetu dyrektora szkoły, gdzie przewodniczący SZE otwiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przekazuje  przewodniczącym ZN odpowiednią liczbę arkuszy do danej sali bezpośrednio przed każdą częścią egzaminu; przewodniczący ZN w towarzystwie przedstawiciela zdających niezwłocznie przenoszą materiały egzaminacyjne do właściwej sali,

d)  po przeniesieniu materiałów do sali, punktualnie o godzinie określonej w komunikacie dyrektora CKE:

- członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne do danej części egzaminu i naklejki,

- po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych, na polecenie przewodniczącego ZN, zdający otwierają  je i sprawdzają, czy arkusze są kompletne, tzn. czy mają wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; zauważone braki zdający zgłasza przewodniczącemu ZN i otrzymuje kompletny arkusz, którego odbiór potwierdza podpisem w protokole przebiegu egzaminu,

-  przewodniczący ZN poleca zdającym zakodować arkusze egzaminacyjne przez:

 • wpisanie swojego numeru PESEL, daty urodzenia oraz kodu nadanego przez OKE na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi,
 • naklejenie pasków kodowych na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi w miejscach do tego przeznaczonych,

- egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania przez przewodniczącego ZN na tablicy lub planszy godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu; zdający zgłaszający się na egzamin po jego rozpoczęciu nie są wpuszczani do sali egzaminacyjnej,

e) podczas trwania egzaminu :

-  członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować,

- na sali egzaminacyjnej udostępnione zostają pomoce dydaktyczne przewidziane przez dyrektora CKE do wykorzystania na egzaminach z poszczególnych przedmiotów w niezbędnej ilości i w miejscach łatwo dostępnych; zdający sygnalizuje chęć skorzystania z pomocy przez podniesienie ręki; członek ZN podchodzi do stolika ZN i po uzyskaniu zgody członka ZN korzysta z pomocy,

- zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej; przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie  uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami; zdający sygnalizuje potrzebę opuszczenia sali przez podniesienie ręki i po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN opuszcza salę pozostawiając zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku; fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w  protokole przebiegu egzaminu,

- jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki, przewodniczący lub członek ZN podchodzi do stolika zdającego, w jego obecności sprawdza poprawność kodowania, kompletność materiałów i zezwala zdającemu na opuszczenie sali.

f) po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań z arkusza danego poziomu lub części egzaminu:

- zdający zamykają i odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac; członkowie ZN  kolejno podchodzą  do stolików zdających, odbierają prace sprawdzając  poprawność kodowania,

- przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu i zdający (po odebraniu ich prac przez członków ZN) wychodzą z sali,

- członkowie ZN porządkują, kompletują, pakują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne (zgodnie ze  szczegółową instrukcją OKE) w obecności wszystkich członków ZN i przedstawiciela zdających,

- przewodniczący ZN niezwłocznie przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne z danej części egzaminu przewodniczącemu SZE,

g) po zakończeniu egzaminu:

- członkowie ZN porządkują, kompletują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, listy zdających egzamin, protokoły odbioru prac od zdających (zgodnie ze szczegółową instrukcją OKE) i podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu,

- przewodniczący ZN niezwłocznie przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne i dokumenty egzaminu przewodniczącemu SZE.

 1. W razie zaistnienia sytuacji szczególnej (np. przerwanie egzaminu, awarie itp.) lub w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego – przewodniczący PZE lub ZN niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego SZE, w ten sposób, że za pośrednictwem pracownika szkoły, prosi o przybycie do sali przewodniczącego SZE. Na czas opuszczenia sali, niezbędny do przekazania informacji dyżurującemu pracownikowi, przewodniczący PZE lub ZN powierza swoje obowiązki członkowi zespołu i odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu.
 2. Istotne dla zdającego informacje o przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego – zawarte są w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 dostępnych na stronach internetowych CKE i OKE.
 3. Warunki przeprowadzania egzaminu w jednej sali:
 4. a) Egzamin pisemny na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym nie może być przeprowadzony z przedmiotów, w których jest wykorzystany sprzęt audiowizualny.
 5. b) Uczniowie zdający na poziomie podstawowym nie mogą zakłócać egzaminu piszącym dłużej.

 

4. Komunikowanie wyników

 1. Przewodniczący SZE, po otrzymaniu z OKE wyników części pisemnej egzaminu, przekazuje je uczniom/słuchaczom zgodnie z procedurami ustalonymi przez OKE:
 2. a) Zdający, który zdał egzamin otrzymuje świadectwo dojrzałości wraz z odpisami, które przewodniczący SZE przekazuje zdającym, za pośrednictwem wychowawcy/opiekuna lub sekretariatu szkoły, za potwierdzeniem odbioru, niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 3. b) Zdający, który podwyższył wynik egzaminu w części ustnej lub w części pisemnej, albo przystąpił do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, otrzymuje  aneks do świadectwa dojrzałości  wraz z odpisem.
 4. c) Informacja o możliwości odbioru świadectw i aneksów zostanie umieszczona w gablocie obok sekretariatu szkoły, na stronie internetowej szkoły, a także będzie dostępna telefonicznie w sekretariacie szkoły.

 

Źródło informacji o egzaminie maturalnym

 • u dyrektora szkoły
 • u wychowawcy klasy
 • u nauczycieli poszczególnych przedmiotów
 • w gablotach szkolnych
 • na stronach internetowych naszej szkoły www.zsea.bydgoszcz.pl
 • na stronach internetowych MEN    www.men.gov.pl
 • na stronach internetowych CKE     www.CKE.edu.pl
 • na stronach internetowych OKE     www.OKE.gda.pl