Bydgoszcz, 1.10.2018

 REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Akcja – kwalifikacja 2”
w
Technikum Ekonomicznym nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Akcja – kwalifikacja 2”, realizowanym w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT
 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
 4. Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksową współpracę 14 zespołów szkół zawodowych z otoczeniem społeczno -gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.
 5. Projekt realizowany jest w okresie: 10.2018 r. – 30.09.2020 r.
 6. O udział w projekcie mogą ubiegać się wyłącznie uczniowie/uczennice:
  1. Technikum Ekonomiczne nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy w następujących zawodach: Technik ekonomista
 7. Wybór uczestników/uczestniczek projektu
 8. Rekrutację uczestników/czek przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w Technikum Ekonomicznym nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, powołana przez dyrektora szkoły.
 9. Rekrutacja uczestników zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równych szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.
 10. Termin rekrutacji określony będzie w ogłoszeniu o naborze, zamieszczonym w siedzibie Technikum Ekonomicznym nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98 oraz na stronie internetowej: zsea.bydgoszcz.pl w każdym roku szkolnym obejmującym okres realizacji projektu.
 11. Wykaz wsparcia realizowanego przez Technikum Ekonomiczne nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy
  1. zajęcia dodatkowe z przedmiotów egzaminacyjnych, ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji i przygotowujące do wejścia na rynek pracy;
  2. szkolenie z zakresu ECDL BASE, zakończone uzyskaniem certyfikatu
  3. miesięczne staże zawodowe ( w okresie wakacji);
  4. - doradztwo zawodowe.

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest  osobiste złożenie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika/uczestniczkę formularza zgłoszeniowego u koordynatora projektu , mgr Agnieszka Pawełczak lub w sekretariacie szkoły, ul. Gajowa 98, Bydgoszcz 85-717

 1. Kryteria formalne:
  1. Uczestnik/uczestniczka jest uczniem Technikum Ekonomicznego nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy w  zawodzie technik ekonomista
  2. dotychczas/aktualnie nie brał/ła udziału w tej samej formie wsparcia w ramach Poddziałania 10.1.3, Osi Inwestycyjnej 10 Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P,
  3. złożył formularz zgłoszeniowy w określonym terminie,
  4. w chwili rozpoczęcia stażu ma ukończone 18 lat
 2. O zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy na wybraną formę wsparcia w ramach projektu „Akcja - kwalifikacja ” zadecyduje komisja rekrutacyjna, która weźmie pod uwagę następujące kryteria premiujące:

Kryterium premiujące

Sposób dokumentacji

Liczba punktów

Frekwencja na zajęciach szkolnych

Dziennik Librus wydruk potwierdzony przez wychowawcę

100% - 3pkt

70-90% - 2 pkt

50-70% -1 pkt

0-50 % - 0 pkt

Średnia ocen z wybranych przedmiotów zawodowych z semestru  poprzedzającego rekrutację

W formularzu zgłoszeniowym informacja potwierdzona przez wychowawcę

Średnia 2-3 – 1 pkt

Średnia 3,1-4,0 - 2 pkt.

Średnia 4,1-5,0 – 3 pkt

Średnia 5,1-6,0 – 4 pkt

Pozytywna opinia pracodawcy po praktyce szkolnej (rekrutacja na staż)

Kserokopia potwierdzona przez kierownika szkolenia praktycznego

Zła - 0 pkt

Dobra – 2 pkt

Bardzo dobra – 4 pkt

Opinia wychowawcy i/lub nauczyciela przedmiotów zawodowych

W formularzu zgłoszeniowym opinia wpisana przez wychowawcę i/lub nauczyciela

Zła - 0 pkt

Dobra – 2 pkt

Bardzo dobra – 4 pkt

Uczeń pochodzący z terenów wiejskich

W formularzu zgłoszeniowym informacja potwierdzona przez wychowawcę

Tak – 2 pkt.

Nie – 0 pkt.

Trudna sytuacja rodzinna, ekonomiczna

Informacja wychowawcy lub pedagoga

Nie - 0 pkt.

Tak - 4 pkt.

 

 1. Uczestnikami projektu zostają osoby, które uzyskały najwyższą sumę punktów w danym technikum.
 2. Uczestnik/uczestniczka projektu może wziąć udział maksymalnie w 2-3 formach wsparcia w w danym roku szkolnym.
 3. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół.
 4. Komisja rekrutacyjna sporządza listę podstawową i listę rezerwową osób,  które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 5. W przypadku, gdy liczba potencjalnych uczestników danej formy wsparcia będzie równa lub niższa liczbie dostępnych miejsc, szkoła odstępuje od analizy kryteriów premiujących i nadawania wag punktowych.
 6. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie umieszczona na I piętrze na tablicy informacyjnej Technikum Ekonomicznego nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy
 7. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 8. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie może zrezygnować z uczestnictwa, składając u szkolnego koordynatora projektu stosowne oświadczenie.
 9. Skreślenie z listy uczestników/czek projektu następuje, gdy:
 10. uczestnik/uczestniczka opuścił/a 20%  zajęć/szkolenia/kursu oraz 3 dni stażu bez usprawiedliwienia,
 11. uczestnik/uczestniczka przerwał/a udział w projekcie, poprzez złożenie oświadczenia
 12. zaistnieją inne zdarzenia losowe, które uniemożliwiają mu udział w projekcie
 • Postanowienia końcowe
 1. Bieżące informacje na temat zajęć realizowanych w ramach projektu będą publikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń (I piętro).
 2. Za kontakt z uczestnikami projektu, osobami prowadzącymi zajęcia, opiekunami stażu i pracodawcami odpowiada koordynator szkolny mgr Agnieszka Pawełczak.

 

Załącznik do Regulaminu:

 1. Wykaz form wsparcia oferowanych w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/20

 

Załącznik nr 1

Zajęcia, w trakcie których  uczniowie  będą mogli pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności, poprowadzą następujący nauczyciele:

1. Obsługa programu "Płatnik"

mgr Magdalena Czajkowska-Kożuszko

2. Subiekt bez tajemnic

mgr Agnieszka Lindop

3.Zarządzanie budżetem podmiotu gospodarczego

mgr Sylwia Seroczyńska; mgr Adrianna Górniewska

4. Dobry start do ekonomicznej kariery

mgr Anna Nowakowska-Szwajca; mgr Beata Chęcińska-Kopeć; mgr Sylwia Seroczyńska

5. Analityk finansowy

mgr Beata Chęcińska -Kopeć; mgr Sylwia Seroczyńska

6.Młody statystyk

 mgr Beata Chęcińska -Kopeć; mgr Sylwia Seroczyńska

7.Wykorzystanie programów graficznych, jako wsparcie menadżera

mgr Beata Chęcińska-Kopeć

8. Doskonały kadrowiec/ technik ekonomista

mgr Anna Nowakowska-Szwajca

9. Płace w praktyce/ technik ekonomista

mgr Damian Meller

10. Zaawansowana rachunkowość finansowa

mgr Małgorzata Kościelecka

11. ECDL BASE — zajęcia praktyczne

mgr Roman Wojtkiewicz

 

PLIKI DO POBRANIA

Informacje o projekcie Akcja Kwalifikacja 2

- regulamin projektu "Akcja-Kwalifikacja 2"

 
- harmonogramy zajęć