REGULAMIN BIBLIOTEKI

ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH W BYDGOSZCZY

 Rozdział 1

Zasady korzystania z wypożyczalni

§1

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Osoby przebywające w bibliotece zobowiązane są do noszenia identyfikatora, który jednocześnie jest kartą biblioteczną. Czytelnicy bez identyfikatora nie będą mogli wypożyczyć książek.
 3. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać:

              1) wypożyczając je do domu;

              2) czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).

 1. Nie ogranicza się liczby wypożyczonych książek.
 2. Lektury wypożycza się na dwa tygodnie, a pozostałe książki na miesiąc. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu.

§2

      Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów biblioteki, zobowiązany jest do odkupienia takiej samej lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza pozycji.

§3

 1. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 2. Za nieterminowy zwrot książek zostaną wpisane czytelnikowi punkty ujemne.

§4

      W przypadku ukończenia lub zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką.

 

Rozdział 2

Zasady korzystania z czytelni

§5

      Prawo do korzystania z czytelni mają uczniowie, rodzice i pracownicy ZSE-A.

§6

      Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki.

§7

      W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i napojów.

§8

 1. Z księgozbioru podręcznego czytelnik korzysta wyłącznie na miejscu.
 2. Księgozbiór podręczny udostępnia wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.

§9

 1. Czytelnik ma prawo do korzystania z komputerów, multimediów i urządzeń wielofunkcyjnych za zgodą nauczyciela bibliotekarza, wyłącznie w celach edukacyjnych.
 2. Czytelnik korzystający z komputerów nie może:

              1) zmieniać ustawień komputera;

              2) wgrywać własnych programów i usuwać zainstalowanych;

              3) wykonywać żadnych zmian w połączeniach technicznych.

§10

       Czytelnik jest odpowiedzialny materialnie za powstałe z jego winy uszkodzenia udostępnionych materiałów oraz sprzętów.

§11

       W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może pozbawić prawa korzystania z czytelni.

§12

W bibliotece przeprowadza się inwentaryzację księgozbioru biblioteki zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r., ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., ustawy o bibliotekach szkolnych z dnia 27 czerwca 1997 r. oraz ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Skontrum zostaje sporządzone nie rzadziej niż raz na 4 lata, w roku inwentaryzacji pełnej.