Komunikat Dyrektora

 1. Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 610/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2021 boisko szkolne przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy udostępniane jest nieodpłatnie indywidualnym mieszkańcom Bydgoszczy wyłącznie na cele rekreacyjne.
 2. Na terenie boiska szkolnego obowiązuje Regulamin boiska szkolnego.

Joanna Wójt
Dyrektor Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Administracyjnych

REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 17.09.2020 r. poz. 1604), Zarządzenie Nr 610/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1.12.2021 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu oraz zasad najmu i użyczania przyszkolnych obiektów sportowych oraz pomieszczeń i powierzchni w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, z późn. zm.

 1. Zarządcą boiska jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy.
 2. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć rekreacyjno-sportowych oraz spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów.
 3. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w obecności nauczyciela.
 4. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie boiska szkolnego.
 5. Boisko jest udostępniane nieodpłatnie indywidualnym mieszkańcom Bydgoszczy wyłącznie na cele rekreacyjne, bez wcześniejszej rezerwacji:
 • w okresie od września do listopada oraz od marca do czerwca:
 • w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 – 20.00
 • w soboty w godzinach 14.00 – 18.00
 • w niedziele w godzinach 10.00 – 18.00
 • w okresie lipiec – sierpień codziennie w godzinach 10.00 – 18.00
 1. Z urządzeń znajdujących się na terenie boiska należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Wszelkie uszkodzenia boiska lub jego urządzeń należy zgłaszać do nauczyciela wychowania fizycznego lub w sekretariacie szkoły.
 3. Stan techniczny obiektu sportowego i jego urządzeń kontroluje przed zajęciami szkolnymi z uczniami, nauczyciel prowadzący zajęcia.
 4. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 5. Na obiekcie obowiązuje zakaz:
 • wprowadzania psów i innych zwierząt,
 • niszczenia urządzeń,
 • wspinania się po konstrukcjach koszowych i bramkach,
 • niszczenia zieleni,
 • jazdy po boisku pojazdami,
 • palenia wyrobów tytoniowych,
 • spożywania napojów alkoholowych,
 • przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,
 • zaśmiecania terenu.
 1. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.

 

     Dyrektor
Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Administracyjnych
w Bydgoszczy